کاخ سفید: هیچ نقشی در حمله به کنسولگری ایران نداشتیم