چالش تولیدکنندگان لاستیک؛ از تخصیص نیافتن ارز تا تعرفه‌های گمرکی