رسانه عبری: باید منتظر عواقب اقدام خود در دمشق باشیم