جنبش مجاهدین فلسطین حمله به کنسولگری ایران را محکوم کرد