درخواست از مردم ایران؛ اسطوره استقلال حال و روز خوبی ندارد