خبری مهم از پرسپولیس| دردسری برای ۱۲ بازیکن پرسپولیس