ایران خودرو به این خودروها امید بسته است / این محصولات ایران خودرو را پولدار می کنند