اگر هر چقدر رژیم می گیرید وزن تان کم نمی شود به خاطر مصرف این مواد غذایی است