استفاده از مواد سمی برای بازسازی ظروف تفلون در مراکز غیرمجاز