مرگ تلخ جوان روانسری در لحظه چیدن گیاهان دارویی + جزییات