اداره کل هنرهای نمایشی حمله به کنسولگری ایران را محکوم کرد