انتقاد شدید از میزان حقوق کارگران / فروپاشی اقتصادی در راه است؟