هلدینگی با 13 شرکت تابعه؛ مشتری اصلی باشگاه پرسپولیس