فرصت های از دست رفته در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم