خشم طارمی از داوری، پرتغال را در بر گرفت! + تصاویر