حزن همراه با عظمت؛ ویژگی بارز نغمه «اثرکُرد» + فیلم