یادی از پدر ادبیات کودک ایران در روز جهانی کتاب کودک