اینتر یک قدم دیگر به اسکودتو نزدیک شد/ توقف یاران آزمون