حماس شمشیر را برای اسرائیل از رو بست/ خبری از مذاکره در قاهره نیست