استقلال و پرسپولیس بدون مشتری/ سهام سرخابی ها واگذار نشد