وزیر امور خارجه قهرمانی تیم ملی هاکی رو یخ بانوان را تبریک گفت