وانت مونتاژی ایران خودرو ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان شد + جدول