این خودرو ایرانی دیگر اقتصادی نیست! / یک قدم تا 400 میلیون تومان+ نمودار