شمشیر برای طارمی از رو بسته شد/ اقدام معنادار علیه ستاره ایرانی پورتو