پیش بینی جالب درباره دستمزد ۱۴۰۳ / نمایندگان کارگری به میز مذاکره برمی گردند؟!