افزایش ۱۷۵ درصدی حقوق کارگران / وزیر از خودش دفاع کرد