دردسر حضور در فضا برای فضانوردان که رهایشان نمی‌کند