چراغ سبز کره شمالی به متحد مهم آمریکا/ هدف اون از نزدیکی به توکیو چیست؟