اسرائیل در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین به کشورهای اروپایی هشدار داد