ببینید | نجات ۸ ماهیگیر ایرانی توسط نیروی دریایی پاکستان