صحبت های تند مجری صداوسیما درباره حقوق کارگران در برنامه زنده + فیلم