ادعای جدید درباره حقوق کارگران / سالانه چقدر دستمزد رشد داشته است؟