کشف جسد خون آلود مردی در گونی / در حاشیه بزرگراه آزادگان رها شده بود