دستگیری اراذل و اوباش قمه به دست در نور مازندران + فیلم