77 همت دارایی‌ مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم فروخته شد