شوک بزرگ به دستمزد ۱۴۰۳ کارگران/ میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کرد؟ + جزییات