اجرای طرح سلامت نوروزی در مرزها / چند مورد واکسن تزریق شده است ؟