ببینید | لحظه تحویل سال در خارج از محوطه تخت جمشید