ببینید | برخورد ضربه ایستگاهی تماشایی مهدی طارمی به تیر دروازه ترکمنستان!