10 اقتصاد جهان که بیشترین رشد را ثبت کردند/ تولید نفت و گردشگری کشورها نجات داد