اخراج این بازیکن از اردوی تیم ملی فرانسه به خاطر روزه داری !