ببینید | حال و هوای حافظیه شیراز در لحظه تحویل سال