گزارش بلومبرگ از رویکرد ایران برای افزایش تولید نفت