گسترش روابط کابل-مسکو از همراهی دیپلماتیک تا همکاری نظامی