صدیقی: در دولت سیزدهم بالغ بر 6 هزار بنگاه راکد مجدداً فعال شد