جزئیات آب و هوای تهران تا 2 روز آینده / بارندگی در کشور ادامه دارد