پیش بینی ها از خطر روی کار آمدن ترامپ همزمان با دولت رئیسی و حضور تندروها در مجلس آینده /برای تندروها کشوری به نام ایران اولویت ندارد