تنها به این شرط می توانید از یارانه تشویقی دولت استفاده کنید