چند هزار تماشاگر در شهرآورد ۱۰۳ پایتخت با مترو جا به جا شدند؟