وزیر امور خارجه ازبکستان: تاشکند در آینده نزدیک سفیر طالبان را می‌پذیرد